Honorary Chair
  • Zhiguo Gong, University of Macau
Workshop Co-Chairs
  • Leong Hou U, University of Macau
  • Man Lung YIU, Hong Kong Polytechnic University
Program Committee Members:
  • Gao Cong, Nanyang Technological Univesity
  • Haibo Hu, Hong Kong Polytechnic University
  • Reynold Cheng, The University of Hong Kong
  • Fai Wong, University of Macau